JSP Page
Search
Marquee

สถานศึกษาสามารถเรียกดูรายการโอนเงินผ่านระบบงานคืนเงินสถานศึกษาโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านทาง www.studentloan.ktb.co.th ของธนาคาร

EDU
EDU
loading ..
เว็บไซด์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
การฟ้องร้องดำเนินคดี
การฟ้องร้องดำเนินคดี


แนวปฏิบัติในการถอนฟ้อง

 ประเด็นที่ 1 กรณีที่ผู้กู้ยืมต้องการให้มีการถอนฟ้อง ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกาดรศึกษาได้วางหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้ :-

  1. ต้องต้องชำระหนี้เสร็จสิ้น (pay off ) ได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน และ

   2. ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าทนายความ อีกต่างหาก จำนวนเงิน 5,500.-บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ชำระผ่านระบบ Teller Payment Company code 9067 ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาโดยกรอกรายละเอียด ในใบชำระ

ค่าทนายความกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้ :-

            Reference No 1. เลขประจำตัวประชาชนผู้กู้

            Reference No 2. รหัส สนง.ทนายความ  ( ดูจากคำขอท้ายฟ้องหรือ ผู้กู้ยืมสอบถามจากทนายความ หากไม่ทราบให้ใส่

            ศูนย์  3 ตัว  “ 000 “ )

            Reference No 3. เลขที่คดีดำ (5 หลัก) / ประจำปี (4 หลัก)

            (ตัวอย่าง “ใบรับชำระค่าทนายความกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”)

   3. ส่งหลักฐานการชำระหนี้ และหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าทนายความ ตามข้อ 1-2 พร้อมสำเนา

บัตรประชาชน ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมระบุว่า “ขอถอนฟ้อง” ส่งโทรสารหมายเลข 0-2643-1470 ถึงฝ่ายบริหาร

หนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นที่ 2  ผู้กู้ที่มี 2 Student Code

วิธีดำเนินการ

กรณีที่ 1 หาก Code ที่ 1 ผู้กู้ได้ชำระตามปกติ Code ที่ 2 ถูกฟ้องในปีนี้

          ให้ผู้กู้ยืมส่งรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน Student Code ที่มีการชำระหนี้หมายเลขโทรศัพท์ที่

สามารถติดต่อได้ ส่งโทรสารหมายเลข 0-2643-1470 ถึง ฝ่ายบริหารหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อทำการถอนฟ้อง

โดยผู้กู้ยืมไม่ต้องชำระค่าทนายความ

กรณีที่ 2 หาก Code ที่เคยถูกฟ้องแล้ว หรือไม่เคยชำระหนี้ Codeที่ 2 ถูกฟ้องในปีนี้

           กองทุนฯ จะไม่ทำการถอนฟ้องให้ เนื่องจาก ผู้กู้ยืมมียอดหนี้ค้างตามเงื่อนไขที่ต้องถูกดำเนินคดี

กรณีที่ 3  เป็นผู้กู้ 2 Student Code โดยกองทุนฯ และธนาคาร ไม่ทราบ และถูกฟ้อง 2 สนง. ทนายความ

           หากผู้กู้ยืมประสงค์ให้กองทุนฯ ดำเนินการถอนฟ้อง ต้องชำระหนี้และค่าทนายความ จำนวน 5,500.- บาท (ปฏิบัติตามวิธีที่

ได้อธิบายในประเด็นที่ 1)

 

ประเด็นที่ 3  ผู้กู้อยู่ระหว่างการศึกษาหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาแต่ถูกฟ้องเนื่องจากไม่ได้แจ้งสถานภาพการศึกษา

            หากผู้กู้ยืมเคยกู้ยืม  แล้วไม่ได้กู้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา  แต่ไม่ได้แจ้งสถานะว่าอยู่ระหว่างศึกษา  ธนาคารจะตัดข้อมูล

เหล่านี้เข้าสู่ระบบผู้กู้ที่ครบกำหนดชำระหนี้

วิธีดำเนินการ  ให้ผู้กู้ยืมส่งหลักฐานการศึกษา  ผู้กู้ศึกษาต่อเนื่องโดยไม่มีการเลิก หรือ จบการศึกษา  แม้ไม่ได้กู้ยืม (กรณีนี้ต้อง

เป็นการศึกษาต่อเนื่องกันไม่เกินระดับปริญญาตรีใบแรก) ส่งโทรสาร ถึง ฝ่ายบริหารหนี้  เพื่อดำเนินการถอนฟ้อง

(สำหรับเจ้าหน้าที่  ฝ่ายบริหารหนี้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เมื่อตรวจสอบหลักฐานและดำเนินถอนฟ้องแล้ว  จะต้องทำ

หนังสือถึงธนาคาร  เพื่อทำการยกเว้นดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ  สำหรับผู้กู้รายดังกล่าว)

 

ประเด็นที่ 4  ผู้กู้บวช / ติดคุก

วิธีดำเนินการ  ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปศาลแทน  หรือ  ชำระหนี้และค่าทนายความ  (ปฏิบัติตามวิธีที่ได้อธิบายใน

ประเด็นที่ 1)

 

ประเด็นที่ 5  ผู้กู้พิการที่ถูกฟ้อง

วิธีดำเนินการ  ส่งหลักฐานสำเนาหมายเรียกคดี  พร้อมหลักฐานผู้พิการ  เพื่อพิจารณาถอนฟ้อง  ดังนี้

  1. สำเนาสมุดประจำตัวผู้พิการ (ทุกหน้าที่มีการจดบันทึก)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และ  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืม
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และ  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
  4. ใบรับรองความพิการ (ออกโดยแพทย์)
  5. ใบรับรองแพทย์

กรณีนี้ไม่มีการพิจารณาระงับหนี้ให้  จนกว่าจะได้มีการพิจารณาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและหากผู้กู้ยืมต้องไปศาล  ก็ให้

ไปศาลก่อน  หลักจากนั้นหากสามารถระงับหนี้ได้  กองทุนฯ จะดำเนินการระงับหนี้ให้

 

ประเด็นที่ 6  กรณีผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยฯ  แต่ถูกดำเนินคดี

            หากผู้กู้ยืมแจ้งว่าได้เข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี  ให้ส่งสำเนาสัญญาประนีประนอมยอมความ (ก่อนฟ้อง)

  ชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์  ส่งโทรสาร  หมายเลข 0-2643-1470  ถึงฝ่ายบริหารหนี้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 เพื่อตรวจสอบ  และดำเนินการถอนฟ้องต่อไป

หมายเหตุ  หากเข้าเงื่อนไขการถอนฟ้องไม่ว่ากรณีใดๆ  ต้องรับการอนุมัติจากกองทุนฯ ก่อน

 

หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ  มีดังต่อไปนี้

1.  ในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ  สำนักงานทนายความต้องดำเนินการแจ้งให้ผู้กู้ยืม (จำเลยที่ 1)  นำตัวผู้ค้ำประกันทุก

คนมาด้วย  ในวันทำสัญญาที่ศาล  กรณีผู้ค้ำประกันมาศาลไม่ได้ต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจ

กระทำการแทน  หากผู้ค้ำประกันไม่มา  หรือ  ไม่มีการมอบอำนาจ  จะให้ผู้กู้ยืมทำสัญญามิได้

2.  ให้จำเลยทั้งหมดทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อชำระหนี้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญากู้  พร้อมทั้งดอกเบี้ยและ

เบี้ยปรับที่ค้างชำระหนี้จนถึงวันที่ทำสัญญา  โดยให้ถือเป็นทุนทรัพย์ในการทำสัญญา

3.  ให้จำเลยทั้งหมดร่วมกันผ่อนชำระตามข้อ 1.  เป็นรายเดือน  เป็นเวลาไม่เกิน 9 ปี  ตามอัตราและเงื่อนไขที่ กยศ. กำหนด

4.  กำหนดให้จำเลยทั้งหมดร่วมกันชำระดอกเบี้ยในระหว่างการผ่อนชำระในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นที่ค้างชำระ  กรณีจำเลย

ผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง  ให้เสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินงวดที่ผิดนัดในแต่ละงวด

5.  กำหนดให้จำเลยไปชำระหนี้เงินกู้ยืมที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา  ตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืม

6.  กำหนดให้จำเลยไปจ่ายค่าฤชาธรรมเนียมศษลและค่าทนายความ  ตามที่ศาลพิจารณากำหนดให้ตามคำพิพากษาตามยอมผ่าน

ระบบ Teller  Payment 9067  ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา

7.  จำเลยควรเก็บคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความของศาลไว้เป็นหลักฐานประกอบการผ่อนชำระหนี้ตาม

คำพิพากษาตามยอม  โดยในการชำระหนี้ลูกหนี้สามารถใช้หมายเลขประจำตัวประชาชนในการชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม

ได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

8.  กำหนดให้จำเลยส่งหลักฐานการชำระเงินกู้ยืมคืนให้แก่  สนง.ทนายความ  เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 งวด

9.  ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาตามยอม

10. ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กยศ. กำหนด  สำนักงานทนายความจะดำเนินการทำสัญญาดังกล่าวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก กยศ. มิได้

11. บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ จะทยอยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามคำพิพากษาของศาลให้กับผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดี 

เพื่อให้ยอดหนี้ตรงตามคำพิพากษาของศาลต่อไป ดังนั้น  หากลูกหนี้รายใดประสงค์ที่จะชำระหนี้เสร็จสิ้นตามคำพิพากษาของศาล 

ควรติดต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ โทรศัพท์หมายเลข 02-208-8658-59 เพื่อตรวจสอบยอดหนี้ที่ถูก

ต้องก่อนการปิดบัญชีต่อไป

 

ตัวอย่างการกรอกใบชำระค่าทนายความ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (แบบฟอร์ม 9067)

 

ใช้ภาพจากตัวอย่างเดิม

 

 

 

 

 

 

       
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ MSIE 8 ขึ้นไป จอภาพขนาด 1024x768 พิกเซล
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บมจ.ธนาคารกรุงไทย